fbpx

THE CROSS Pricing Plans

[vc_row content_width=”grid” content_aligment=”center” css=”.vc_custom_1664772250715{padding-top: 130px !important;padding-bottom: 130px !important;background-color: #dd3333 !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][mkd_pricing_tables columns=”mkd-three-columns”][mkd_pricing_table title=”THE CROSS” title_size=”19px” price_color=”#ffffff” show_button=”no” active=”no” price=”75″ currency=”€” price_period=”Per MONTH”]

  • EVERY DAY ACCECSS
  • THE CROSS + COMBAT CLASSES
  • MONTHLY

[/mkd_pricing_table][mkd_pricing_table title=”CROSSFIT” title_size=”19px” price_color=”#ffffff” show_button=”no” active=”yes” price=”110″ currency=”€” price_period=”Per MONTH”]

  • EVERY DAY ACCESS
  • THE CROSS + CROSSFIT CLASSES
  • MONTHLY

[/mkd_pricing_table][mkd_pricing_table title=”PROGRAMMING” title_size=”19px” price_color=”#ffffff” show_button=”no” active=”no” price=”175″ currency=”€” price_period=”Per MONTH”]

  • EVERY DAY ACCESS
  • CROSSFIT + 1ON1 PERSONAL PROGRAM
  • MONTHLY

[/mkd_pricing_table][/mkd_pricing_tables][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”parallax” content_width=”grid” full_screen_section_height=”no” parallax_speed=”0″ css=”.vc_custom_1664879251865{background-color: #ffffff !important;}”][vc_column css=”.vc_custom_1664879049132{padding-top: 114px !important;}” offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-6 vc_col-md-offset-1 vc_col-md-10 vc_col-sm-offset-0 vc_col-xs-12″][vc_column_text]

ALGEMENE VOORWAARDEN

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”7px”][vc_column_text]

Van toepassing op alle aankopen en lidmaatschappen

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”17px”][vc_column_text]Art.1: Inschrijving en THE CROSS lidkaart.
a. Personen met een minimum leeftijd van 14 jaar kunnen een THE CROSS lidmaatschap aangaan door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen in de club (door de ouders voor min 18 jarigen). Door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen verklaart het lid dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij hiermee akkoord gaat. Het lidmaatschap vangt aan op de datum aangegeven door het lid. Indien geen datum opgegeven is, wordt de datum van ondertekening van het inschrijvingsformulier genomen als startdatum. Vanaf de startdatum is het lid de bijdragen, zoals opgenomen in artikel 2.c van de algemene voorwaarden, verschuldigd.
b. Tijdens zijn eerste bezoek aan de THE CROSS club ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs zijn lidkaart of toegangstoken. Enkel op vertoon van een geldige lidkaart krijgt een lid toegang tot de THE CROSS club. Bij verlies of defect van de lidkaart moet een vervangende lidkaart of toegangstoken aangekocht worden in de club, waarvoor een kostprijs van €10 zal aangerekend worden door THE CROSS. Bij verlies of diefstal of misbruik van de THE CROSS lidkaart, blijven alle betalingsverplichtingen onverminderd van kracht.
c. De lidkaart is en blijft eigendom van THE CROSS. Deze kaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. De lidkaarthouder blijft ten allen tijde aansprakelijk en / of verantwoordelijk voor het gebruik en / of misbruik van de lidkaart.

Art.2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden.
a. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor ofwel 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd of, als flexibele variant, voor 12 weken vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd. Deze flexibele variant kun je aangaan tegen een extra betaling. Daarnaast kun je bij iedere vorm met een duur van 1 jaar kiezen of je de lidgelden in één keer vooruit betaalt of per 4 weken.
Na het verstrijken van deze periode en bij gebreke aan opzegging overeenkomstig artikel 5.b. van de algemene voorwaarden, wordt de overeenkomst omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur, die kan worden opgezegd, mits een volledige 4 weekse opzegperiode te respecteren. Het abonnement stopt opde laatste dag van de vier weekse periode volgend op de dag van stopzetting.
b. Voor de types lidmaatschappen, zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, verschuldigd: een éénmalige inschrijvingsbijdrage die de administratiekost dekt. Wanneer het abonnement wordt stopgezet en het lid biedt zich daarna opnieuw aan, wordt opnieuw een inschrijvingsbijdrage betaald tenzij de inschrijving op een flex abonnement gebeurt binnen de 12 maand volgend op stopzetting. De éénmalige inschrijvingsbijdrage en de eerste vier wekelijkse bijdrage dient betaald te worden uiterlijk op het ogenblik van het aangaan van het lidmaatschap. De vier wekelijkse bijdrage is betaalbaar uiterlijk de laatste dag van de voorgaande vier wekelijkse periode. De betaling van de vier wekelijkse bijdrage dient te geschieden via domiciliëring of overschrijving
c. THE CROSS biedt 3 lidmaatschappen aan: THE CROSS, CROSSFIT en PROGRAMMING
d. In geval van betaling via domiciliëring geeft het lid een mandaat voor een SEPA Europese domiciliëring met start van het ogenblik van de ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst .
Door ondertekening van voornoemd mandaat geeft het lid de toestemming aan:
– THE CROSS om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het lid om de rekening van het lid te debiteren;
– zijn betalingsdienstaanbieder om zijn rekening te debiteren volgens de opdrachten van THE CROSS.
Indien de debitering wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder van het lid of indien het lid de terugbetaling van de gedebiteerde transactie eist van zijn betalingsdienstaanbieder wordt het lid in gebreke gesteld om het uitstaande saldo voor het einde van de volgende vier weekse periode te vereffenen. Indien het lid nog steeds in gebreke blijft om het openstaand saldo integraal aan te zuiveren binnen de 14 dagen na hiertoe te zijn in gebreke gesteld, wordt € 7 administratiekosten in rekening gebracht per keer dat de betalingsdienstaanbieder van het lid de debitering weigert. Indien het lid nalaat gedurende twee maanden de verschuldigde bedragen te betalen, zal het lid een bijkomende, forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 50 en 15% verwijlinteresten, onverminderd het recht van THE CROSS om andere schade die ze kan bewijzen te vorderen en wordt de vordering ter incasso of aan een raadsman ter invordering overgemaakt. Indien THE CROSS zijn contractuele verplichtingen niet nakomt kan het lid een schadevergoeding eisen van maximaal 50% van de minimale looptijd. De domiciliëring kan door het lid te allen tijde worden opgezegd door middel van het versturen van een aangetekend schrijven of email naar admin@the-cross.be. In voornoemd geval zullen de bijdragen contant dienen betaald te worden overeenkomstig artikel 2.d.
e. De THE CROSS lidkaart wordt buiten werking gesteld zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. In dat geval, kan het lid de toegang tot de THE CROSS vestiging worden geweigerd. THE CROSS is gerechtigd om bij betalingsachterstand van drie bijdragen de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Rekening houdende met artikel 2.d. zijn de nog openstaande, vervallen bijdragen die betrekking hebbende op de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier in dit geval zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar.
f. THE CROSS behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te herzien. Tenminste 1 maand voor de herziening worden de leden hiervan in kennis gesteld per mail en door affichage in de club.
g. Elk geldig lid kan maximum 1 keer per jaar gedurende de ononderbroken periode van maximaal 4 weken zijn lidmaatschap schorsen. Het abonnement wordt dan met 4 weken verlengd. Gedurende die periode is geen bijdrage verschuldigd.
Tijdens deze schorsingsperiode heeft het lid geen toegang tot de club. Het lid dat van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet dit voorafgaand meedelen in de club.
h. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen terugbetaling van de bijdrage plaats.

Art.3: Openingstijden.
a. THE CROSS behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. De openingstijden worden door het lid niet beschouwd als een wezenlijk kenmerk van de door THE CROSS te leveren dienst.

Art. 4: Groepslessen.
a. Elke groepsles moet gereserveerd worden via de applicatie of ter plaatse aan de balie.
b. THE CROSS behoudt zich het recht om het uurrooster te wijzigen. De wijzigingen worden op het online ledenplatform aangekondigd, zodat de klant steeds het juiste uurrooster kan consulteren. Alle lessen staan op het ledenplatform en zijn raadpleegbaar in de club. De lesuurroosters worden door het lid niet beschouwd als een wezenlijk kenmerk van de door THE CROSS te leveren dienst.

c. Afmelden voor een les gebeurt via de applicatie of ter plaatse en dient minstens twéé uur voor aanvang van de les te geschieden. Als tweemaal geen of te late afmelding heeft plaatsgevonden, kan het lid gedurende 1 week geen lessen meer reserveren.
Art.5: Beëindigen.
a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door zijn lidmaatschap op te zeggen per aangetekend schrijven, gericht aan THE CROSS, lichterstraat 68, 2870 Puurs- St-Amands, per e-mail aan admin@the-cross.be, of door in de club het ledensysteem te laten aanpassen
b. Na het verstrijken van de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier, kan het lid zijn lidmaatschap per 4 weken beëindigen, mits het respecteren van de opzeggingstermijn. Het abonnement wordt stopgezet op de laatste dag van de 4 wekelijkse periode volgend op de datum van stopzetting.
c. Een abonnement kan wegens medische redenen vroegtijdig worden stopgezet mits voorleggen van een medisch attest, uitgeschreven door een specialist.
d. De THE CROSS lidkaart dient uiterlijk op de laatste dag van het lidmaatschap te worden teruggebracht .
e. THE CROSS behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van een vestigingsmedewerker een lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen. THE CROSS zal het lid hiervan per aangetekend schrijven verwittigen. Rekening houdende met artikel 2.c. zijn de nog openstaande lidmaatschapsbijdragen, die betrekking hebbende op de periode vermeld in het inschrijvingsformulier, zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar.
Art.6: Risico en aansprakelijkheid.
a. Noch THE CROSS, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied van de club, behoudens ingevolge opzet of grove schuld in hoofde van THE CROSS, haar medewerkers of haar aangestelden. Het gebruiken van de door THE CROSS ter beschikking gestelde apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van het lid.
b. Noch THE CROSS, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club, behoudens in gevolge opzet of grove schuld in hoofde van THE CROSS, haar medewerkers of haar aangestelden. Het lid dient zijn waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor ter beschikking zijnde kasten.
c. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van THE CROSS of van haar aangestelde.
Art.7: Huisregels.
a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de THE CROSS en hiernaar te handelen. Voor het betreden van de lokalen, verbindt de klant zich er toe kennis van de huisregels te nemen.
b. De algemene voorwaarden en de huisregels van de THE CROSS vestiging staan op de website en zijn in THE CROSS op te vragen.

Art. 8: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze.
a. THE CROSS is de handelsbenaming van de fitnessactiviteit die uitgebaat wordt bvba puurscross met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs St-Amands, lichterstraat 68A. Telkens wanneer in huidige algemene voorwaarden verwezen wordt naar
THE CROSS, is deze bepaling eveneens van toepassing op Puurscross bvba.
b. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen een lid en THE CROSS aangegaan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
c. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en THE CROSS, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in de rechtbank van het arrondissement van Antwerpen of van de uitbatingszetel.
d. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van THE CROSS te kennen en te aanvaarden.
e. THE CROSS is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art.2 b. van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.
Art. 9: Medische toestand.
a. Het lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.
b. Men mag geen gebruik maken van de club indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere leden zou schaden.
Art.10: Verwerking van persoonsgegevens.
a. THE CROSS gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van 8 december 1992.
b. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is bvba Puurscross.
c. Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in ons bestand opgenomen en worden ze verwerkt:
Voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten,
Voor het uitvoeren van marktstudies,
Om u te informeren over de nieuwe producten en diensten,
Voor de verwezenlijking van de informatie- en promotiecampagnes.
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt. Het lid beschikt over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van zijn betreffende persoonsgegevens te verzetten voor doeleinden van direct marketing.
d. Door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan THE CROSS en mits een bewijs van uw identiteit (kopie van uw identiteitskaart) kan u gratis een geschreven overzicht van uw persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen. Uw persoonlijke gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag.

 

 [/vc_column_text][vc_empty_space height=”44px”][/vc_column][/vc_row]